Lees verder

Aves bloeit!

Lees verder

voorwoord

Aves bloeit!

In januari 2010 plantten we een zaadje. We koesterden het en al gauw stond het nog kleine plantje in de knop. Nu, vijf jaar later is dat zaadje van weleer uitgegroeid tot een prachtige plant. Met stevige wortels en fraaie bloemen. Boeiend en bloeiend, dát is Aves.

Jos Timmermans
Lid College van Bestuur

Leo Breukel
Voorzitter College van Bestuur

Aves

ouders

WAT OUDERS PLANTEN, LATEN WE SAMEN GROEIEN EN BLOEIEN

De betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kinderen vinden wij heel belangrijk. We horen het dan ook graag als zij denken dat wij het nóg beter kunnen doen. Wat zij planten, laten we samen groeien en bloeien.

We doen het samen!

Aves biedt ouders volop inspraak. Dat begint al in de medezeggenschapsraad of de schooladviescommissie. Daarin komen onder meer de kwaliteit van het onderwijs, de opvoeding en de levensbeschouwelijke identiteit van de school aan bod. Ouders die ook willen meedenken en –beslissen over bovenschoolse zaken kunnen zitting nemen in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. En voor wie graag iets met de leerlingen onderneemt en het leuk vindt om actief aan de slag te gaan op school, zijn er de activiteitenverenigingen.

Elke school heeft een activiteitenvereniging die helpt bij het organiseren van activiteiten voor alle leerlingen.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad O/L OB/RK Functie
Mevr. A. Wijnands Lkr. RK Voorzitter
Mevr. S. Bosman Ouder RK Vice-voorzitter
Mevr. M. de Jong Lkr. OB Lid
Mevr. A. Rozendal Ouder OB Lid
Dhr. R. Heeringa Ouder OB Lid
Dhr. J. Ouderling Ouder RK Lid
Mevr. I. Heida Lkr. OB Lid
Mevr. M. Merks Lkr. RK Lid

Ouder-enquête

Eens in de vier jaar neemt Aves een ouderenquête af onder alle ouders. In 2014 deden  een kleine 1.000 ouders mee die uiteenlopende vragen beantwoorden. In de tabel ziet u de uitslagen. Het onderzoek toont aan dat we op alle onderdelen voldoende scoren, met als uitschieter de tevredenheid over de directeuren. Kwaliteit & Innovatie scoort het minste en daarom gaat dit onderdeel een stimulans krijgen. Zo nemen we in het Bestuursplan 2014-2018 een innovatiebudget op van 50.000 euro per jaar voor de scholen die met nieuwe ideeën komen op dit gebied. Ook de scholing gaan we extra aandacht geven in de vorm van een Aves-academie voor teams en leerkrachten.

staafdiagram

Aves

medewerkers

AMBITIEUZE LEERKRACHTEN GROEIEN MEE MET DE ONTWIKKELING VAN LEERLINGEN

Werken bij Aves is elke dag anders, maar altijd uitdagend. Want wat is er nu leuker dan kinderen zien opgroeien en opbloeien? Daar zorgen onze betrokken en enthousiaste leerkrachten voor.

Ambitieuze leerkrachten

We prijzen ons gelukkig met het grote aantal medewerkers dat deelneemt aan de opleiding tot schoolleider. En met al die andere ambitieuze leerkrachten die nu al hebben aangegeven opleidingen te willen gaan volgen. Diverse medewerkers volgen masteropleidingen. Zo geven we talent ook vleugels en kunnen we in de toekomst avesscholen voorzien van door onszelf opgeleide directeuren.

Opleidingsscholen

Aves leidt graag nieuwe leerkrachten op. Daarvoor hebben wij het project Opleidingsscholen opgezet, in samenwerking met de Katholieke Pabo te Zwolle. Op een Opleidingsschool kunnen studenten stage lopen. Aves kent 6 Opleidingsscholen,  2 Academische opleidingsscholen en de overige scholen zijn Werkplekopleidingsscholen.

Aves geeft ook het talent van leerkrachten vleugels
door op te leiden en bij te scholen.

Steeds minder zieken

Het ziekteverzuim bij Aves neemt af en daar zijn we trots op. In 2014 bedroeg het ziekteverzuimpercentage 4,34%. Landelijk was dit 6,6 % in 2013. Mooie cijfers die aantonen dat we een gezonde organisatie zijn.

Personeelsgegevens

Bij Aves werkten in 2014 230 fte, verdeeld over 350 medewerkers. Hier bovenop zijn er nog ongeveer 10 Payroll-aanstellingen. Vrouwen zijn bij Aves veruit in de meerderheid (82,9%). De 230 fte zijn als volgt verdeeld per leeftijdscategorie:

Gem fte incl. bapo 2010 2011 2012 2013 2014
0 t/m 24 17 17 14 9 4
25 t/m 34 64 67 67 68 69
35 t/m 44 44 44 45 48 50
45 t/m 54 57 53 51 48 44
55 t/m 65 60 64 63 64 60
65+ 3
Totaal 242 245 240 237 230

staafdiagram leeftijd

Minder leerlingen, minder medewerkers

Naar verwachting zal het aantal leerlingen de komende jaren langzaam afnemen. Dat vertaalt zich in een daling van de personele bezetting. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een terugloop van het aantal in te zetten fte’s, gebaseerd op dalende leerlingaantallen.

Ontwikkeling leerlingaantallen

Teldatum Aantal leerlingen Perc. onderbouw Personele Bekostiging
01-10-2005 3219 49% Schooljaar
2006-2007
01-10-2006 3159 51% Schooljaar
2007-2008
01-10-2007 3105 51% Schooljaar
2008-2009
01-10-2008 3069 50% Schooljaar
2009-2010
01-10-2009 3091 49% Schooljaar
2010-2011
Fusiedatum
1-1-2010
01-10-2010 3082 46% Schooljaar
2011-2012
01-10-2011 3048 46% Schooljaar
2012-2013
01-10-2012 3063 48% Schooljaar
2013-2014
01-10-2013 2997 47% Schooljaar
2014-2015
01-10-2014 3031 49% Schooljaar
2015-2016
Prognose
01-10-2015
2926 47% Schooljaar
2016-2017
Prognose
01-10-2016
2874 47% Schooljaar
2017-2018
Prognose
01-10-2017
2836 48% Schooljaar
2018-2019

 

Aves

identiteit

HET IS BELANGRIJK DAT ELKE SCHOOL ZIJN IDENTITEIT KAN BEHOUDEN EN UITDRAGEN

Aves biedt een grote verscheidenheid in identiteitsgebonden basisonderwijs. Er zijn katholieke, openbare, oecumenische en samenwerkingsscholen met elk hun eigen identiteit. En die behouden ze, ook als ze samengaan.

Nieuw identiteitsconcept

In 2014 kwam er een identiteitsconcept gereed voor scholen met meer dan twee identiteiten. Dat komt steeds vaker voor wanneer kleine scholen fuseren zoals in Tollebeek en Creil en in Kraggenburg. Aves ondersteunt dergelijke scholen met een theoretische onderbouwing en een praktische uitwerking. Dit concept gaat als blauwdruk dienen voor toekomstige identieke situaties.

Identiteitsscholing

Aves wil graag dat directeuren en leraren van Aves-scholen een identiteitsdiploma hebben dat aansluit bij de grondslag van de school waar ze werken. Dat is een Diploma Openbaar Onderwijs voor leerkrachten op openbare scholen. Op samenwerkingsscholen is er een mix van diverse identiteitsdiploma’s. Op alle oecumenische en katholieke scholen bezitten alle medewerkers het Katechesediploma of het Diploma Christelijk Basisonderwijs.

Ook bij een fusie doen we er alles aan om de eigen identiteit van de scholen die samengaan te behouden.

De Veer

De Veer ging dit jaar naar Annette van der Peet. Deze wisseltrofee wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of een groep personen die zich op een bijzondere manier hebben ingespannen voor Aves. Als startende leerkracht slaagde Annette cum laude voor de leergang Bewegingsonderwijs. De Veer gaat altijd vergezeld met 1.000 euro die aan een goed doel geschonken kan worden. De 1.000 euro van de Veer van 2013, toegekend aan de Ark in Espel, werd geschonken aan Yoef. Deze stichting steunt kinderen in Kenia die door aids wees zijn geworden.

Aves

onderwijs

HET IS GEWELDIG OM KINDEREN IN DE KNOP VOLOP TOT BLOEI TE LATEN KOMEN

Passend onderwijs is bij Aves geen loze kreet. Kinderen die wat extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben, kunnen we dat ook echt bieden. Daar maken we graag geld, tijd en goed geschoold personeel voor vrij.

Zo doen wij dat!

Bij Aves kijken we altijd naar wat kinderen heel goed kunnen, of waar ze wel wat hulp bij kunnen gebruiken. Zodat ze allemaal binnen hun eigen mogelijkheden tot bloei komen. Zo krijgen leerkrachten speciale trainingen voor het herkennen van excellente en hoogbegaafde kinderen en elke school heeft nu al een coördinator (hoog)begaafdheid. Zorgmiddelen voor kinderen die juist wat extra ondersteuning nodig hebben, worden voortaan via het samenwerkingsverband Passend Onderwijs aan de besturen uitgekeerd. Het grootste deel van die zorgmiddelen gaat rechtstreeks naar de scholen.

Kijken naar wat kinderen heel goed kunnen en waar ze wel wat ondersteuning bij kunnen gebruiken.

Opvang nieuwkomers

AZS De Wissel heeft een schakelklas voor kinderen uit andere landen die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. Deze kinderen krijgen een aantal maanden een intensieve taalcursus, waarna ze naar een reguliere basisschool gaan. Ook kinderen die vallen onder andere schoolbesturen kunnen deelnemen aan deze voorziening.

De Aves-bibliotheek online

De Aves-bibliotheek met daarin boeken, tijdschriften en materialen op de gebieden Identiteit – Onderwijskunde/didactiek – Gedrag/pedagogiek – Organisatie/leiding geven en Algemeen is op internet gezet. Daardoor is interessante informatie voor al onze leerkrachten nog makkelijker in te zien.

Dorpsbibliotheek in de school

Alle dorpsscholen participeren in het project om een jeugdbibliotheek in de school te vestigen. Beheer is de verantwoordelijkheid van de school, begeleiding en wisseling van collectie gebeurt door de bibliotheek. De scholen zijn content met deze nieuwe ontwikkeling.

Project Kindcentra

Het project Kindcentra is succesvol afgesloten. Op drie Aves-scholen zijn intensieve samenwerkingsmodellen ontstaan tussen school, BSO en peuterspeelzaal. Via de inktvlekmethode worden nu ervaringen uitgewisseld en worden nieuwe projecten gestart.

Aves-scholen staan midden in de samenleving
en werken mee aan nieuwe initiatieven in de dorpen
waar ze gevestigd zijn.

Hoogbegaafdheid: zomaar een dagje plusklassen 6-7

In de Aves plusklassen kunnen hoogbegaafde kinderen elkaar ontmoeten en samen aan uitdagende projecten werken. Zo mochten ze elkaar interviewen en daarna aan de hand van fotokaarten uitleggen wat zij onder ‘uitdaging’ verstaan. De antwoorden waren te leuk om niet op te schrijven. Lukas vergelijkt zijn gevoel met een foto waarop koeien te zien zijn die samen in het water staan. Hij vertelt dat een uitdaging lekker voelt – als een opluchting. Lois herkent zichzelf in een plaatje waarop een ruimteschip staat; ze geeft aan dat voor haar een uitdaging iets écht nieuws is om te leren, net als de eerste man op de maan. Tess vertelt rondom een foto waarop wielrenners in de kopgroep strijden om de eerste plek. Ze ziet een uitdaging bij de derde renner: hij kan een plan maken door bijvoorbeeld harder te trainen, om zo sneller te worden. “Als je altijd eerste bent zit er geen uitdaging in”, zegt ze. “Ik ga liever als derde over de finish.” Bento ziet op zijn foto een auto rijdend door de woestijn, de Dakar rally. “Er is spanning bij een uitdaging: eerst kom ik er moeilijk uit, daarna is het leuk, want dan kun je weer verder. Als je ergens mee bezig bent en het lukt niet, dan heb je de uitdaging om weer verder te kunnen.”

Aves

missie en visie

ALLES WAT JE AANDACHT GEEFT, GROEIT. AVES MAAKT ER ECHT WERK VAN!

Aves biedt een grote verscheidenheid in identiteitsgebonden basisonderwijs. Ouders en kinderen kunnen daardoor altijd dichtbij huis kiezen voor een school die aansluit bij hun levensbeschouwing.

Sprankelend, eigentijds en verbindend

‘Alles wat je aandacht geeft, groeit.’ Vanuit die gedachte maken de scholen van Aves werk van het ontwikkelen van elk kind. En natuurlijk ook van talentontwikkeling bij leerkrachten en management. Dit doet Aves op een sprankelende, eigentijdse, verbindende en evenwichtige wijze. Met een open blik naar de maatschappij en met respect voor de eigenheid van kinderen, ouders en leerkrachten.

Aves geeft talent vleugels

Aves betekent ‘Klasse der Vogels’. Een metafoor die goed bij ons past. De vogel behoudt het overzicht en is zorgzaam. Zij bouwt een warm nest voor haar jongen, voert ze en voedt ze op tot zelfstandigheid. De vogel ontwikkelt en stimuleert het aangeboren talent van elk jong, leert hen vliegen en geeft hen uiteindelijk de vrijheid. Aves geeft talent echt vleugels.

Aves wil ontdekken wat kinderen kunnen en er uit halen wat er in zit; gericht op talenten.

De kernwaarden van Aves

Aves biedt verscheidenheid

Aves vindt keuze belangrijk. Op het gebied van identiteit en van onderwijsconcept. Daarom zorgen we ervoor dat elk kind in de buurt het onderwijs kan volgen dat bij hem of haar past.

Aves is sprankelend
Aves daagt leerkrachten uit het beste van zichzelf te geven en te leren van elkaar. ‘Leren met lef’ staat centraal en alle medewerkers ‘doen’ met hun hart. Die passie stimuleert leerlingen.

Aves verbindt
De scholen van Aves zijn prettige locaties waar goed onderwijs wordt gegeven in een veilige en vertrouwde omgeving. Daarnaast is de school ook een ontmoetingsplaats voor mensen, culturen, meningen, mogelijkheden en verwachtingen.

Aves ontwikkelt talent
Talenten vind je overal en op elk gebied. In de klas en ervoor. In het management en op bestuurlijk niveau. Maatwerk, deskundigheid en resultaat gaan hand in hand bij talentontwikkeling door leer – kracht!

Aves is evenwichtig
Door bovenschools samen te werken, kunnen alle Aves-school excelleren op hun eigen gebied. Een stabiele en evenwichtige basis zorgt voor een duidelijke structuur, vertrouwen en de zekerheid van kwaliteit en continuïteit.

 

Aves

organisatie

EEN BLOEIENDE ORGANISATIE MET STEVIGE WORTELS IN DE GEMEENSCHAP

Aves stuurt, bestuurt en wijst de aangesloten scholen de weg naar blijvende zelfstandigheid en een duidelijk herkenbare eigen identiteit. Dat doen we met ervaren mensen, die geworteld zijn in de regio en weten wat er speelt.

Samen werken aan resultaat

Aves is een platte organisatie met geledingen die nauw met elkaar samenwerken en elkaar goed kennen. De Raad van Toezicht is het hoogste orgaan en onder meer belast met het toezicht op het College van Bestuur, dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van Aves. Op de scholen zelf zijn de schooldirecteuren verantwoordelijk voor het doorvoeren van het beleid en het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en het team. Daarnaast zijn er binnen Aves verschillende commissies en overlegstructuren, die de organisatie ondersteunen en adviseren. Denk daarbij aan de Identiteitscommissies, het directeurenberaad en het bestuurskantoor. Externe ondersteuning komt vooral vanuit het Onderwijsbureau.

De Identiteitscommissies behartigen de godsdienstige
en levensbeschouwelijke aspecten en identiteit
van het onderwijs.

Organogram

 

Avesorganogram

 

Raad van Toezicht Functie

Dhr. E. Rijnders

Voorzitter

Mw. J. Kets-Vroegop

Vice-voorzitter

Dhr. G. de Bruin

Lid

Dhr. C. Tolsma

Lid

Dhr. N. Strolenberg

Lid

Dhr. F. Zeilstra

Lid

 

College van Bestuur Functie

Dhr. L. Breukel

Voorzitter

Dhr. J. Timmermans

Lid

 

Koningsspelen in Ens

De jaarlijkse sportdag in Ens werd gehouden op 25 april 2014, de dag van de Koningsspelen. Voor de Horizon, het Lichtschip en de Regenboog betekende dit ook de komst van de Koning. Het ‘ja’ zeggen tegen dit verzoek, betekende veel vergaderen met vertegenwoordigers van de scholen, de adjudant van de Koning, de Richard Krajicek Foundation, de RVD, de politie, de gemeente en de provincie. Wekelijks werd het draaiboek doorgenomen en bijgesteld en ondertussen waren de scholen druk met de voorbereidingen voor de sportdag. Naast het bedenken van de spelletjes en de locaties, waren zij belast met de coördinatie. Hoe laat moeten we waar zijn? Hoe verloopt alles vlekkeloos? De koning mag niet stilstaan en er is ook nog een live uitzending van de NOS! Het was een hele klus, maar alles verliep volgens het draaiboek. Leerlingen genoten van het ontbijt, het dansen met Kinderen voor Kinderen, de aandacht van de pers en de sportieve prestaties. Maar vooral van een ontspannen koning, die zichtbaar genoot en heel toegankelijk was. Kortom: een superdag!

Aves

huisvesting

GEZONDE GEBOUWEN ALS EEN RIJKE VOEDINGSBODEM VOOR TALENT

Aves-scholen zijn vrolijke en veilige plekken waar leren, spelen en ontmoeten centraal staan. Juist omdat kinderen, maar ook andere gebruikers er zoveel tijd doorbrengen, willen we dat onze scholen ook gezonde gebouwen zijn met het oog op de toekomst.

Duurzame scholen

Bij verbouwingen en nieuwbouw kijkt Aves goed naar de duurzaamheid van de schoolgebouwen. We passen zoveel mogelijk milieuvriendelijke materialen toe en onderzoeken de mogelijkheden van energiezuinige oplossingen zoals zonnepanelen.

Nieuwbouw en uitbreiding

Duurzaamheid betekent ook zorgen voor gebouwen die voor langere tijd door verschillende doelgroepen gebruikt worden. Zoals de multifunctionele ruimtes in Kraggenburg en Rutten. In Emmeloord heeft OBS De Keerkring een compleet nieuw gebouw gekregen en de KBS St. Josephschool is uitgebreid met onder meer een speellokaal en kinderopvang. Beide scholen zijn feestelijk heropend in 2014/2015.

Asbestonderzoek

Aves liet alle oudere schoolgebouwen checken op asbest. Bij een aantal scholen is asbest geconstateerd, maar dit levert geen gevaar op. Bij verbouwingen wordt hier rekening mee gehouden en zullen deskundigen het opruimwerk uitvoeren. De betrokken scholen zijn opgenomen in het landelijk asbestregister.

Aves participeert in een onderzoek naar zonnepanelen
op schooldaken. Eind 2015 willen we
de eerste panelen plaatsen.

De Fladderiep in Kraggenburg. Een veilige plek om je te nestelen.

Daltonschool De Fladderiep is een nieuwe samenwerkingsschool in Kraggenburg. De keuze voor de naam is heel bewust gemaakt. Een Fladderiep is namelijk een zeldzame boom die voedselrijke grond nodig heeft en goed groeit op leemgrond. Een grondsoort die ook in en rond Kraggenburg veel voorkomt. Daarnaast is het een boom waar vogels een veilige plek vinden om te nestelen. Een herkenbare link met de stichtingsnaam Aves, die verwijst naar de vogel die een warm nest bouwt voor zijn jongen en hun talent vleugels geeft. In het logo van de nieuwe school wordt de stam van de boom gevormd door twee handen die de betrokkenheid van de ouders symboliseren. De uitgebreide kleurrijke kroon staat voor een gevarieerd team van gemotiveerde leerkrachten.

Aves

financieel

AVES GROEIT EN BLOEIT EN STAAT ER FINANCIEEL BETER VOOR DAN OOIT

Aves bloeit. Het is een logische titel van dit jaarverslag. Het gaat ons en onze scholen namelijk goed. Vijf jaar na de fusie staat er een krachtige en financieel gezonde stichting die de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet.

Geen verlies, maar winst

De financiële positie van de stichting is ten opzichte van 2013 verder verbeterd. Alle kengetallen laten een stijging zien. Dit wordt vooral veroorzaakt door de stijging van het eigen vermogen als gevolg van het positieve resultaat in kalenderjaar 2014. We verwachtten een verlies, maar boekten een winst. Aves is financieel gezond en goed in staat om in de toekomst tegenvallers op te vangen.

Over 2014 verwachtten we een verlies van 125.000 euro, maar uiteindelijk boekten we een winst van 264.000 euro.

Exploitatieresultaat

Baten

Realisatie 2014

Begroting 2014

Realisatie 2013

Rijksbijdrage OC en W

16.951.480

16.381.042

17.263.297

Overige Overheidsbijdragen

126.601

52.075

               310.704

Overige Baten

735.498

623.718

               875.304

Totale Baten

17.813.578

17.056.835

         18.449.305

Lasten

Realisatie 2014

Begroting 2014

Realisatie 2013

Personele Lasten

14.715.451

14.514.562

         14.596.409

Afschrijvingslasten

448.899

461.654

               448.342

Huisvestingslasten

1.013.061

869.386

               907.486

Overige Lasten

1.500.907

1.464.074

           1.464.906

Totale Lasten

17.678.319

17.309.675

         17.417.142

Resultaat

Realisatie 2014

Begroting 2014

Realisatie 2013

Saldo Baten en Lasten

135.260

-252.840

1.032.162

Financiële Baten en Lasten

128.745

127.830

92.070

Buitengewone Baten en Lasten

0

0

0

Netto Exploitatieresultaat

264.005

-125.010

1.124.232

Er is een positief exploitatieresultaat over 2014 gerealiseerd van € 264.005, terwijl er een tekort was begroot van – € 125.010.

Vermogenspositie

2011

2012

2013

2014

Liquiditeit

3,88

2,35

2,75

3,64

Solvabiliteit

74,8%

75,1%

75,3%

77,8%

Kapitalisatiefactor

49,4%

50,3%

56,2%

58,1%

Kapitalisatiefactor excl. privaat vermogen

43,6%

44,7%

51,0%

52,9%

Weerstandsvermogen

16,23%

17,16%

23,39%

26,03%

Balansresultaat

Activa

2014

2013

Vaste activa
Materiële vaste activa € 2.845.139 € 2.883.508
Financiële activa € 1.938.291 € 2.572.261
Vlottende activa
Vorderingen € 1.616.137 € 1.143.727
Liquide middelen € 4.419.809 € 4.231.322
Totaal activa € 10.819.375 € 10.830.817
Passiva

2014

2013

Eigen vermogen € 8.418.956 € 8.154.951
Voorzieningen € 743.830 € 723.178
Kortlopende schulden € 1.656.590 € 1.952.688
Totaal passiva € 10.819.375 € 10.830.817

 

Aves

scholen

DE AVES-SCHOLEN

Aves is een bovenschoolse stichting die 25 scholen voor primair onderwijs bestuurt in de gemeente Noordoostpolder, de gemeente Kampen en de gemeente Steenwijkerland. Aves heeft openbare, katholieke, oecumenische en samenwerkingsscholen.

In samenspraak met de directies van alle scholen die door Aves worden bestuurd is vastgesteld dat de identiteit van Aves als geheel zich kenmerkt door waarden als verscheidenheid, sprankelend zijn, verbondenheid, (talent)ontwikkeling en evenwichtigheid. Waarden waarmee de essentie van datgene wat de stichting nastreeft wordt benadrukt en die richtinggevend zijn voor het handelen. De afzonderlijke scholen vormen elk een gemeenschap met een eigen, nadere invulling van die waarden, aangevuld met waarden die door henzelf belangrijk worden gevonden.

 

Scholen Plaats Directeur
SWS De Fladderiep Kraggenburg Mevr. Anne-Marie van Fraeijenhove
Rkbs De Horizon Ens Dhr. Frans Dopmeijer
Kbs Mariabasisschool Marknesse Mevr. Paulien Elshof
SWS Titus Brandsmaschool Nagele Mevr. Paulien Elshof
Kbs Mariaschool Tollebeek Mevr. Ella v.Essen
Mevr. Sandra v.d. Tempel
Mevr. Aleida de Leeuw (vanaf 1-11-2014)
Kbs Jan Roothaanschool Creil Dhr. Dick Bakker
Kbs Dr. Schaepmanschool Kampen Dhr. Louis Braakhuis
Kbs St. Martinusschool Vollenhove Mevr. Marleen Aalberts
Oec. bs De Ark Espel Mevr. Tineke Bruin
Kbs Mgr. Zwijsenschool Kampen Dhr. Peter Krijgsman
Kbs Albert Schweitzer Emmeloord Mevr. Coby van der Meulen
Kbs St. Josephschool Emmeloord Mevr. Jeannette  Witjes ( tot 1-8-2014)
Mevr. Margret Omtzigt
SWS  Paulusschool Rutten Mevr. Truus Vegterlo
SWS De Wending Bant Dhr. Kees voor den Dag ( tot 1-8-2014)
Mevr. Ella v. Essen en
Mevr. Sandra v.d. Tempel ( vanaf 1-8-2014)
ODS De Springplank Creil Mevr. Aleida de Leeuw  (tot 1-11-2014)
OBS De Carrousel Emmeloord Dhr.  Klaas Hadderingh
OBS Roderik van Voorst Emmeloord Dhr. Fred Lübbers
OBS De Keerkring Emmeloord Dhr. Jan Adema
OJS De Zevensprong Emmeloord Dhr. Auke Swart
ODS Windkracht 10 Emmeloord Mevr. Vivian Tevreden
OBS De Regenboog Ens Mevr. Henriëtte Wentink
OBS De Pionier Kraggenburg Dhr. Molle Stuiver (tot 1-8-2014)
SWS De Klipper Luttelgeest Mevr. Monique den Dekker
OBS De Driesprong Marknesse Mevr. Vivian Tevreden
AZS De Wissel Luttelgeest Mevr. Ella v.Essen
Mevr. Sandra v.d. Tempel
ODS Ir. A.P. Minderhoud Tollebeek Mevr. Coby van der Meulen (interim)
Mevr. Aleida de Leeuw (vanaf 1-11-2014)

 

Aves ondersteunt vijf scholen wereldwijd

Aves wil ontdekken wat kinderen kunnen en eruit halen wat er in zit. Voor ons is dat heel gewoon, op andere plekken in de wereld is dat minder vanzelfsprekend. Vandaar dat wij in 2015, het jaar dat wij vijf worden, vijf scholen in  Amerika, Azië en Afrika gaan ondersteunen. Alle scholen van Aves gaan zich inzetten om voor deze vijf doelen geld in te zamelen, ieder op hun eigen manier. Een waardevol cadeau van onze kinderen, voor kansarme leeftijdgenootjes in ontwikkelingslanden.

Aves ondersteunt

Aves staat midden in de samenleving en de stichting ondersteunt goede doelen tot een maximum van 1 euro per leerling per jaar. We staan altijd open voor nieuwe goede doelen, zolang die maar kindgerelateerd zijn en in de nabijheid van Aves. Doelen in Kampen, Vollenhove en de Noordoostpolder komen in aanmerking. Daarnaast ondersteunen de scholen jaarlijks veel goede doelen.

Onze projecten in 2014
- Stichting Kinderboerderij
- Stichting Leergeld

Aves